Đâu cái điền!

0 No tags Permalink

Vừa quay về “cái máng lợn” của mình thì công việc đã lại đổ ập vào đầu. 10 chiến sĩ Cao học, 10 báo cáo thực tập giữa khóa! Cao học thì vẫn dở như xưa rồi, khỏi phải nói nhưng báo cáo thực tập giữa khóa hình như tệ hơn hay sao ấy! Khi ...

alt :