Nhân trường hợp chị Thỏ Bông

0 No tags Permalink

<p>Đọc chuyện này đã lâu mà luôn thấy nó thật thú vị và sâu sắc. Nhân đọc note “Thư gửi ENA” của bạn Chung Le, post chuyện này để share với mọi người cho vui! “Hậu sinh khả úy”, xin nghiêng mình khâm phục Phan thị Vàng Anh! </p><p> </p> Nhân trường hợp chị Thỏ Bông   Bạn tôi, vợ ...

alt :