Right to be different!

0 No tags Permalink

Mình đến “tẩu hỏa nhập ma” với môn Organization Behaviour này mất! Một môn học quá hay nhưng cũng rất phức tạp. Phần mình thích nhất có lẽ là Individual Differences vì nó lý giải một cách rất khoa học quyền được khác biệt của mỗi con người. Nó làm mình nhớ đến bài thơ ...

alt :