Lảm nhảm về lên lớp!

0 No tags Permalink

Sau hơn 20 năm đi dạy, công việc thay đổi nhiều quá! Thời mình mới đi làm, sinh viên chỉ có đỗ hoặc không! Nếu đã đỗ vào trường thì điều kiện học tập, môn học, giáo viên hoàn toàn như nhau! Bạn không thể biết trước mình sẽ rơi vào giáo viên nào hay ...

alt :