Một chuyện ít được biết của Marxim Gorky

0 No tags Permalink

Ở VN, Marxim Gorky khá nổi tiếng với những tác phẩm tố cáo chế độ Nga Hoàng nhưng ít ai biết sau Cách mạng Tháng 10 ông làm gì? Sống như thế nào?  Có viết thêm tác phẩm nào không? Tình cờ tìm được câu chuyện này của ông, để thêm thông tin về các ...

alt :