Nước Hũ tương ở đâu???

0 No tags Permalink

Quyển này hay dã man. Mỗi lần đọc lại lại vừa phì cười vừa thấm thía! Đố mọi người nước Hũ Tương ở đâu?????   Thầy Thuốc Và Người Bệnh ở Nước Hũ Tương Chuyện kể rằng ngày xưa có một nước gọi là "Nước vại tương". ở đó mỗi ngày việc trọng đại nhất của mọi người ...

alt :