Bài 2: “Đồng chí với nhau, ai nghĩ sẽ đánh nhau”

0 No tags Permalink

(Loạt bài đăng trên motthegioi.vn, không hiểu vì sao lại bị gỡ xuống. Post lại để người trẻ biết về một phần ít biết trong lịch sử chưa xa của đất nước)   “Ai cũng chỉ nói chỉ tranh chấp biên giới. Ai cũng chỉ xác định là giữ đất thôi. Tin là đồng chí với nhau, ...

alt :