Nghiên cứu Khoa học và Ông già Noel!

0 No tags Permalink

Cái nghiệp giáo viên ĐH tức ziên phải gắn với Nghiên cứu khoa học. Mềnh thích công việc này lắm dù nó vất vả và tốn kém nhưng những bất ngờ trong findings khi làm xong đề tài làm mình không có đề tài là buồn. Nhưng cả thế giới đều biết muốn làm nghiên ...

alt :