Five important rules of Business Etiquette

0 No tags Permalink

Do hoàn cảnh mình phải tham gia tổ chức 1 số sự kiện. Thấy mấy nguyên tắc này khá hiệu quả! 1. Send a Thank You Note: Lễ phép và biết ơn sẽ là chìa khóa cho sự thành công bền vững của bạn. Tiếc rằng vụ này mình phải nhắc nhở cả nhân viên và ...

alt :