VÌ SAO NGƯỜI VIỆT NAM COI THƯỜNG TRUNG QUỐC?

0 No tags Permalink

Cảm tưởng của người VN về Trung Quốc thật phức tạp! Như Nguyễn Huy Thiệp nói: Việt Nam như “một cô gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp. Cô gái ấy vừa thích thú, vừa nhục nhã, vừa căm thù nó”. Chính vì vậy, người Việt nam một mặt ác cảm ...

alt :