Vinh và nhục của đời giáo viên!

0 No tags Permalink

(Xin lỗi nhà văn Balzac vì đã nhái tên tiểu thuyết nổi tiếng "Vình và nhục của đời kỹ nữ"! Mong Đại văn hào và cả kỹ nữ đại xá!).   Hôm trước nhận được tin một đồng nghiệp lớn tuổi phải nghỉ dạy để đi mổ dây thanh quản. Thật ra thầy gặp vấn đề này ...

alt :