Facebook and Professors

0 No tags Permalink

Một bài viết thú vị:

Students judge professors on what they post on Facebook

English version:

NEW YORK: Professors, please note! While your Facebook profile may help you connect with students, you may have to be careful about what you post on the site!

College students judge professors based on their Facebook profiles, a new study has found. For instance, a professor with a socially oriented Facebook profile may be viewed as more popular but less skilled by potential students than other professors, according to the study.

Many professors use the site to reach out to undergraduates as well as for their own social reasons, said Winthrop University psychologist Merry Sleigh and her students Jason Laboe, also of Winthrop, and Aimee Smith of Kent State University.

To understand how a social media presence might influence a professor’s teaching career, the researchers created six fake Facebook pages, all of a fictional 39-year-old male professor, ‘LiveScience’ reported.

Each page had a specific focus: Either the professor was portrayed as primarily politically conservative, politically liberal, religious, family-oriented, socially oriented or professional.

One hundred and ten undergraduates were randomly given one of the profiles to rate for the professor’s skill, friendliness, popularity and appropriateness and their likelihood of taking the professor’s class and how much they respected him.

Professors with professionally oriented profiles were viewed as most skilled, whereas social and conservative professors were seen as the least skilled. Social professors were also seen as the least likely to be difficult, while politically conservative professors were viewed as most likely to teach a tough course. Students disliked professors who wore their politics on their sleeves . They also had little respect for social professors and felt family-oriented ones were the most respectable.

(Source: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-05-07/science/39089876_1_professors-facebook-profile-merry-sleigh)
Vietnamese version:

Sinh viên đánh giá giảng viên qua những gì họ đăng tải trên Facebook

NEW YORK: Các giảng viên, hãy lưu ý! Trong khi Facebook của bạn có thể giúp bạn kết nối với các sinh viên, bạn có thể phải cẩn thận về những gì bạn

đăng trên trang web!

Một nghiên cứu mới đã cho thấy, sinh viên đại học đánh giá giáo viên dựa trên Facebook củahọ. Ví dụ, một giảng viên với một hồ sơ Facebook mang tính xã hội có thể được xem như nổi tiếng hơn nhưng kém uyên bác hơn trong mắt các sinh viên tiềm năng, theonghiên cứu.

Nhiều giảng viên sử dụng các trang mạng xã hội để tiếp cận với những sinh viên đại học cũng như vì lý do cá nhân của mình, nhà tâm lý học Merry Sleigh, Đại học Winthrop, cùng các học viên của mình Jason Laboe cũng của Winthrop,và Aimee Smith củaĐại học Kent State, cho biết.

Để nắm bắt ảnh hưởng của sự hiện diện trên mạng xã hội đến sự nghiệp giảng dạy của một giáo sư, các nhà nghiên cứu tạo ra sáu trang Facebook giả mạo,  tất cả là của các nam giảng viên 39 tuổi hưcấu, ‘LiveScience” báo cáo.

Mỗi Facebook đều có định hướng cụ thể: giảng viên được miêu tả làcó xu hướng bảo thủ chính trị, tự do chính trị, tôngiáo, định hướng gia đình, định hướng xã hội hoặc chuyên nghiệp.

Sau đó nhóm nghiên cứu đưa một cách ngẫu nhiên một trong những hồ sơ cho 110 sinh viên đại học và yêu cầu đánh giá kỹ năng của giáo viên, mức độ thân thiện, độ “hot”, tính phù hợp, họ có thích tham gia lớphọc của giảng viên khôngvà mứcđộ tôntrọng giảng viên của họ.

Giảng viên với các Facebook theo định hướng chuyên nghiệp được xem như tay nghề cao nhất, trong khi giảng viên xã hội và bảothủ được xem là kém chuyên môn nhất. Giảngviên có định hướng xã hội cũng được xem là ít gây khó cho sinh viên, trong khi giảng viên bảo thủ chính trị được xem là có nhiều khả năng gây khó hơn. Sinhviên không thích những giảng viên áp đặt quan điểm chínhtrị của mình cho sinh viên. Họ cũng ít tôn trọng cho giảng viên có định hướng xã hội và cảm thấy những giảng viên có định hướng gia đình là đáng kính nhất.

(Nguồn: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-05-07/science/39089876_1_professors-facebook-profile-merry-sleigh)

I wonder, how my students judge me by my Facebook?

facebook and professors
alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *