Email cuối ngày!

0 No tags Permalink

Hôm nay nhận được email này, vui quá. Vẫn biết bài tốt hay không chủ yếu phụ thuộc vào sinh viên, rơi phải em lười hoặc không có tư chất thì giáo viên giỏi mấy cũng botay.com thôi. Nhưng con người mà, ai chả thích nhận khi có người gán công lao cho mình. Cám ...

alt :