Học Luật khó hay dễ?

0 No tags Permalink

Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống: - Nếu anh (chị) phải trao cho ai đó một trái cam, anh (chị) sẽ nói thế nào? Người sinh viên đáp: - Em sẽ nói: “Mời ngài dùng trái cam này!” Giáo sư giận dữ: - Không thể như vậy được! ...

alt :