Biết chọn ai?

0 No tags Permalink

Mặc dù cũng như những người lớn tuổi khác (tránh từ “già”), mình chắc cũng bị các bạn trẻ chê là “khắt khe”, thậm chí là quá khắt khe. Nhưng thật lòng, mình khâm phục rất nhiều bạn trẻ, đúng như câu: “Bởi chưng năng ghét cũng là năng thương”. Trong mắt mình, người trẻ ...

alt :