Đường lối đối ngoại của 1 số quốc gia!

0 No tags Permalink

(Phạm Viết Đào) 1/ MỸ: muốn đánh thằng nào, là đánh thằng đó 2/ ANH: Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó 3/ PHÁP: thằng nào đánh tao, tao đánh thằng đó 4/ NGA: thằng nào chửi tao, tao đánh thằng đó 5/ DO THÁI: trong bụng thằng nào muốn đánh tao, tao đánh thằng đó 6/ NHẬT: thằng nào đánh ...

alt :