Gửi các trí thức và “chí ngủ” Việt nam!

0 No tags Permalink

HỊCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   Khoa học Đại vương Trần Công Nghệ Ta cùng các ngươi Sinh ra phải thời bao cấp Lớn lên gặp buổi thị trường. Trông thấy: Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người Pháp dùng công nghệ gen ...

alt :