Xăng ơi là Xăng!

0 No tags Permalink

Đường Tăng ghé trạm đổ xăng Bà kia nói: "Giá tăng rồi anh ơi!"   Ngộ Không tưởng bả nói chơi “Mới tăng mà, hỏi ông Trời xem sao?” - “Trên tao lạm phát đang cao  Giá xăng dưới đấy làm sao cao bằng!” Ngộ Không chẳng nói chẳng rằng Đập cho một phát răng văng khỏi mồm. "Tụi tao khố rách áo ôm  Tây ...

alt :